Till butiken Elitfönster - Part of Inwido

Garantier & reklamationer

Vad är garanti?

Garantin skyddar mot så kallade ursprungliga fel, det vill säga fel som uppkommit i tillverkningen av produkten. En garanti gäller inte fel som uppkommit efter det att varan lämnat tillverkningen, till exemepel i transport, felaktig lagring, ovarsam hantering eller felaktigt montage.

Garantin för ett fönster eller en dörr utfärdas av den som säljer produkten, exempelvis en byggfackhandel eller en hustillverkare. I ett garantiärende vänder anmälaren sig alltid till den man köpt varan av.

Garantivillkor

För att garantin ska gälla måste fönstret eller dörren transporteras, lagras, hanteras, monteras och underhållas korrekt och enligt Elitfönsters anvisningar i montageanvisning, skötsel- och underhållsanvisning mm. Detta gäller oavsett vem man köpt produkten av. Skador på produkten som uppkommit av felaktig lagring, hantering, felmontage eller bristande underhåll täcks alltså inte av garantin. Följ alltid anvisningarna i hanterings- monterings- och skötselanvisningarna! Du hittar dem under Handböcker.

Garantivillkor för byggfackhandel

Här finns mer information om omfattningen av de garantier på Elitfönster som ges via byggfackhandeln: Garanti byggfackhandel.

Garantivillkor för hustillverkare/entreprenörer

Särskilda garantivillkor gäller när fönstret köpts via en husleverantör eller av till exempel en regional eller rikstäckande byggentreprenör som en del i ett husköp.

 

Reklamationer

Anmälan av garantifel/ursprungsfel

I ett garantiärende vänder anmälaren sig alltid till den man köpt varan av. Innan en felanmälan görs är det viktigt att den som vill anmäla försäkrar sig om att felet är ett ursprungsfel dvs ett fel som uppstått i tillverkningen. Om en anmälan visar sig vara ett fel som uppkommit av andra orsaker, debiteras anmälaren en avgift för administration, lägst 1500 kronor.

    Innan anmälan:

  1. Kontrollera att felet inte är en transportskada. Läs och följ anvisningarna kring leveranskontroll och anmälan av transportskada.
  2. Kontrollera att montage, efterjustering och underhåll är korrekt utförda, och att inte någon brist i dessa orsakat felet, se dokumentation under Handböcker.
  3. Läs dokumentationen i "Kvalitetsnormer" som du hittar nedan.
  4. Om mottagaren anser att en anmälan om ursprungsfel är berättigad, efter att ha tagit del av dokumentationen ovan, vänder man sig med sitt klagomål till försäljningsstället (tex bygghandel eller hustillverkare) senast 2 månader efter det att felet upptäckts. Försäljningsstället gör därefter en anmälan till Elitfönster.

OBS! Om fönstret är inköpt via byggfackhandel ska reklamationsanmälan göras på inköpsstället.

Kvalitetsnormer

Vid Elitfönsters bedömning av ett garantiärende tillämpas vissa normer och regler för vad som utgör ett fel som täcks av garantin.

Entreprenörer

Efter att ha gått igenom ovanstående dokumentation, gå till vår webbsida för felanmälan.

 

Tidigare garantidokument

Om du behöver komma åt äldre garantidokument så hittar du dem här. Datumen nedan gäller när varje garantidokument började gälla.

080101
090101
100222
120427
120823
130904
140123

 

Klickar här för att läsa svar på vanliga frågor >

Hitta återförsäljare nära dig

Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

(Sök på stad)

Återförsäljare

Återförsäljare med utställning