Elitfönster visselblåsning

Elitfönster strävar efter ett öppet affärsklimat med en hög affärsetik. Vi värnar om respekt och trygghet för alla de människor som berörs av vår verksamhet.
Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

 

 

Våra affärsprinciper, såväl internt som externt, finns beskrivna i vår uppförandekod. Skulle du upptäcka att någon handlar i strid med uppförandekoden är det viktigt att slå larm. Detta för att vi snabbt ska kunna agera på och korrigera fel eller brister i vår verksamhet och värna en god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en visselblåsartjänst som är en säker kanal för anonym rapportering. Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Din rapport kan innehålla information om att någon handlar i strid med uppförandekoden, brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext.

isselblåsartjänsten hanteras av en extern part, WhistleB. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och rapporten kan skickas på lokalt språk.  Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar.

Rapporter hanteras konfidentiellt av VD och koncernchef och Executive Vice President HR, Organization & Sustainability på Inwido AB. Tillgången till inrapporterade meddelanden är begränsad. En sammanställning av visselblåsningsrapporterna presenteras årligen för styrelsen.

För mer information och lämna en rapport här