Hitta återförsäljare

Boverkets byggregler

Krav på personsäkerhet i Boverkets byggregler (BBR).

Denna information är en hjälp och vägledning vid val av glas och beslag för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler,
avsnitt 8, “Säkerhet vid användning”. Reservation görs för ändringar i föreskrifter, standarder och regler som
tillkommit i efterhand.

Boverkets Byggregler, BBR, är ett tvingande regelverk som anger minimikrav på byggnader. Regelverket omfattar alla typer av byggnader både vid nybyggnation och vid ändring av befintlig byggnad. Kommunernas Byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och ansvarar för att kontrollera att regelverket följs. 

OBS! Ansvaret för att BBR följs åligger byggherren.

Glassäkerhet

BBR avsnitt 8 ställer krav på personsäkerhet vid kontakt med glas omfattande skydd mot fall genom glas samt skydd mot skärskador.

Kraven skiljer sig beroende på byggnadstyp, man skiljer på bostäder, andra utrymmen där barn kan vistas, entréer och kommunikationsutrymmen samt skolor och förskolor. Här följer en sammanfattning av de viktigaste reglerna.

BBR 8:35 Glas i byggnader

Glas som är oskyddade och placerade så att personer riskerar komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.

BBR 8:352 Skydd mot fall genom glas

Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas. Fallrisk anses föreligga om fallhöjden är mer än 2,0 meter till underliggande mark eller golv och avståndet mellan glasytans underkant och golv eller mark är mindre än 0,6 meter. Se punkt 4 i illustrationen nedan.

BBR 8:353 Skydd mot skärskador

Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas. Det gäller om avståndet från glasets underkant till golv eller mark är mindre än:
- 0,6 meter i bostäder
- 0,8 meter i andra lokaler som barn upp till förskoleåldern kan vistas utan ständig tillsyn från vuxna
- 1,5 meter i entréer och kommunikationsutrymmen (enligt MTK Säkerhet gäller det alla entréer, även till bostäder)
- 1,5 meter i skolor och förskolor i dörrar

Se punkt 1 och 2 i illustrationen nedan.
Beroende på respektive krav kan vanligt glas, härdat glas eller laminerat glas krävas:

Vanligt fönsterglas - BBRHärdat fönsterglas - BBRLaminerat fönsterglas - BBR

Riktlinjer om glassäkerhet från MTK

Monteringstekniska kommittén (MTK) som representerar planglasbranschens organisationer utarbetar anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas i byggnader. MTKs olika riktlinjer är avsedda att ge vägledning till alla aktörer delaktiga i byggprocessen och är ett komplement till gällande föreskrifter och standarder. Läs mer på www.glascentrum-mtk.se.


Utformning av fönster i bostad.

 

Krav på glas i bostad enligt BBR.

 

Utfallsskydd

Här följer ett utdrag från BBR avseende utformning av barnsäkerhet för fönster och fönsterdörrar.

8:10:12 Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt*

I utrymmen där barn kan förväntas vistas utan ständig tillsyn av vuxna ska öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt förses med säkerhetsanordningar enligt avsnitt 8:231 (BBR).

* BBR 8:10:12 gäller normalt även vid ändring av byggnad men reglerna behöver inte följas om det finns synnerliga skäl, t ex om det skulle skada byggnadens kulturvärde.

8:231 Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt

I utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut. Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet mellan glasytan och golvet är mindre än 0,60 meter ska ha säkerhetsbeslag och spärranordningar som hindrar barn från att öppna och passera dörren eller fönstret. Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller altandörrar i markplan.

Exempel

Ovanstående krav är särskilt ägnade att hindra fallolyckor där barn är inblandade och innebär att godkända barnsäkerhetsspärrar eller lås ska finnas på:
- öppningsbara fönster belägna på 2 meter fallhöjd eller högre
- fönster eller altandörrar som leder ut mot balkong eller altan belägen på mer än 2 meter höjd över marken

Krav på barnsäkerhet enligt BBR.

Öppningsbara fönster och altandörrar - Husskiss

 *Även om det inte är ett krav i BBR rekommenderar Inwido att altandörr nr 3 utrustas med samma beslag som altandörr nr 2.

Säkerhetsbeslag är tillval och väljs efter fönstrets/altandörrens placering enligt ovan. Se respektive produktfamilj för beslag med skydd för utfall och barnsäkerhetsspärr/-lås.

OBS! Förutom skydd mot utfall finns i vissa fall även skydd mot skärskador och fall, se ovan.

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

Sök efter återförsäljare på stad eller
Återförsäljare Återförsäljare med utställning

Vi finns på ett hundratal orter runt om i hela Sverige.

Hitta en återförsäljare nära dig.